www.spkum.pl

Studia podyplomowe

Kształtowanie umiejętności menedżerskich
i kompetencji w zakresie negocjacji

Studia skierowane są do:

  • osób pełniących funkcje kierownicze na wszystkich szczeblach zarządzania,
  • osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych współpracujących bezpośrednio z klientami firmy,
  • absolwentów uczelni wyższych w szczególności zainteresowanych rozwinięciem swoich umiejętności i kompetencji menedżerskich.

Organizacja studiów

Zajęcia dydaktyczne odbywają się przez dwa semestry w systemie zaocznym w soboty od godz. 9.00-17.30 i niedziele od godz. 9.00-15.00 w salach Wydziału Organizacji i Zarządzania (ul. Piotrkowska 266 i Wólczańska 215 - budynek "LODEX").

Rozpoczęcie najbliższego cyklu zajęć planowane jest w połowie października, zakończenie zajęć dydaktycznych w czerwcu następnego roku

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
podpisane przez JM Rektora PŁ zgodne z wymogami MEN.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wykładanych przedmiotów poprzez uzyskanie wpisów w karcie zaliczeń oraz pozytywna ocena pracy końcowej.
 

Opłata za całość studiów (dwa semestry) wynosi 4500 zł

[pobierz formularz zgłoszeniowy]

Przyjęcie następuje według kolejności zgłoszeń po potwierdzeniu kwalifikacji formalnych,
tj. wypełnieniu karty zgłoszenia, dostarczeniu dyplomu ukończenia studiów wyższych
oraz dwóch zdjęć formatu legitymacyjnego.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Politechnika Łódzka, Bank PEKAO S.A. II O/Łódź
38 1240 3028 1111 0010 3742 2119
z dopiskiem "K-91 KUM"